Құқық

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығының практикумы» қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру, сот процесінің және жазаның өтеу кезегіндегі іс әрекеттердің заңдылығын реттейді. Аталған оқу құралында есептер жинағы мен қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау, сотқа дейін тергеп-тексеру, істі қадағалаушы органға жолдау және сотқа жіберу үшін қолданылатын құжаттарыньң үлгілері жаңартылып берілген. Оқу құралы қылмыстық іс жүргізу құжаттарын толтыру, оларды жургізу тәртібін оқып үйрету арқылы, құқықтық сауаттылығы жоғары мамандар дайындау болып табылады.

Қазақстан Республикасы ПМ оқу орталығының тындаушыларына және Қазақстан Республиканың жоғары, орта білім беретін оқу орындарының 5В030100- «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған.

 

Азаматтық іс жүгізу құқығы» пәні  бойынша дайындалған бұл практикум Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу заңнамалары негізінде дайындалған  оқу-әдістемелік құрал болып табылады.

Практикумда есептер азаматтық іс жүгізу құқығы курсы бойынша қарастырылатын тақырыптарға сәйкес жүйеленіп берілген және онда осы пәннің аса маңызды да, күрделі сұрақтары кең көлемде қамтылған. Практикум жоғары және арнайы заң оқу орындары мен заң факультеттерінде тәжірибелік сабақтар откізуге, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығын өз бетінше оқып үйренемін деушілерге арналған.

 

Қылмысты саралау қылмыстық құқықтың Жалпы жоне Ерекше бөлімдеріндегі баптарға дәлме - дәл жатқызу, дурыс саралау - заңдылық принципінің бұлжытпай  жузеге асырудың шарты болып табылады. Қылмысты дұрыс саралау қылмыстың жағдайын, денгейі, құрылысын дурыс анықтауға мүмкіндік береді.

Қылмысты дурыс саралау сот төрелігінің әділ жүзеге асырудьң кепіл және заңдылық, әдістемелік прициптерін іске асырылуының басты шарты болып табылады.

Қылмысты саралау арқылы студенттер білім алып, оның қылмыстық құқықтың заңдылықтарын және белгілерін оқып үйренуге көмектеседі.

«Құқықгану» мамандығының студенттері мен магистранттарына, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне арналған

 

Банкілік құқық дегеніміз банктерді ұйымдастыратын және банкілік қызметті реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Банкілік құқық нормаларын қолдану үшін  банк туснігіне  анықтама беріп өтудің маңызы зор. Банк дегеніміз өз атына ақшалай қаражаттарды ақылы, мерзімділік және қайтарып беру шартымен тарту және орналастыру үшін  құрылған ұйым. Банктің негізгі міндеті - қарыз алушы мен қарыз 6epyшi және сатып алушы мен сатушы арасындағы ақша қаражаттарын аударуда делдалдықты іске асыру. Нарықтық қатынастар жағдайында ақшалай қаражаттарды аударуды банктермен қатар инвестициялық қорлар, сақтандыру компаниялары, брокерлік фирмалар және т.б қаржылық мекемелер icкe асырады. Бірақта, қаржылық тәуекел субъектісі ретінде банктерің оны басқа субъектіерден ажырататын eкi белгісі бар. Біріншіден, банктер үшін қарыздық мідеттемелерден екі жақты шартқа отыру тән: олар өздерінің қарыздық мідеттемелерін орналастырады (депозитгер, салымдық куәліктер, жинақ сертификаттарды және т.б.). Осы негізде жинақталган қаржыларды қарыздық мідеттемелерге және бағалы қатаздарға орналастырады. Бұл банктерді қаржылық салада өзінің қарықдық міндеттемелерін шығармайтын қаржылық брокерлер мен диллерлерден ажыратады Екіншіден, банктер заңды және жеке тұлғалар алдында белгілі 6ip мөлшердегі қарызға шартсыз мідеттемелерді өз мойнына алуы. Мысалы: клиенттің қаражатын шотқа енгізу (клиентке шот ашу) және депозиттік сертификаттарды шығару. Осылайша банктер әр турі! инвестициялық қорлардан ерекшеленеді.