Оқу-әдістемелік жұмыстары

Кафедраның оқу әдістемелік жұмысы типтік және жұмыс бағдарламаларын,күнтізбелік жоспар,силабус құруға белгілі бір сапалы жұмыстар жүргізілді. Кафедраның оқылатын пәндерінің типтік бағдарламасы,жұмыс жоспары жаңартылды және құрылды. Әрбір  оқытушыда жеке жұмыс жоспары,(комплексті оқу әдістемесі) түйіндеме,жеке парағы,типтік бағдарламасы,жұмыс жоспары жасалған. Жұмыс жоспары,күнтізбелік жоспар,курстық жұмыс тақырыбы,тәлімгерлік жұмыс жоспарлары тағы басқалары папкаларында жинақталған.

       2015-2016 жж. Арналған Оқыту жұмыс бағдарламасы ОЖБ ҚР МЕм Ст талаптарына сәйкес 2011 бекітілген ереже бойынша жүзеге асады. Сонымен қатар ҚР ҒБМ 20.04.2011 жылы бекіткен №152  Бұйрық бойынша Оқу іс-әрекетін кредиттік технология бойынша ұйымдастыру,2013 жылға арналған оқу жұмыс жоспары құру,жылдық дәріс жоспарын құру,сол сиақты ректордың кеңесі шешімі негізінде (30.08.2013 ж бекітілген № 1 хаттама) негізінде іске асыру.Барлық дәрістер міндетті түрде сала бойынша біріктіріліп,арнайы мамандықтарды типтік оқу бағдарламасы бойынша жүргізу,яғни

Оқу-әдістемелік жұмыстар ҚР БжҒМ нормативті нұсқау құжаттарына, ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, университет басшыларының бұйрықтарына және өкімдеріне сәйкес білім беру үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;  оқытудың кредиттік технологиясына сәйкес университеттің құрылымдық (факультет, кафедра) бөлімдерінің әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыруды және үйлестіруді; кредиттік оқыту технологиясына сай мамандықтың жұмыс оқу жоспарларын, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін, элективті пәндер каталогын әзірлеуде факультеттер мен кафедралардың жұмыстарын ұйымдастыруды;  оқытудың жаңа тенхнологиялары мен әдістерін зерделеуді, талдап қорытуды және оқу үдерісіне ендіруді; оқу үдерісін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауға, жоғары білім беру мәселелері бойынша конференциялар мен семинарлар ұйымдастыруға қатысуды;