Экономика кафедрасы

Сабенова  Балтайм Намазбайқызы

экономика ғылымдарының кандидаты

«Экономика» кафедрасының меңгерушісі

Байтұрсынов көшесі – 80 бас ғимарат

ХГТУ, 2этаж,213 г. кабинет

5В050600 – Экономика мамандығы бойынша бакалаврдың негізгі қызметіне қойылатын талаптар:
жетік білуі керек:
мемлекеттік тілді сауатты және жетік білуі, орыс және шетел тілінде сөйлеуді, экономиканың дамуы жөнінде білімінің жоғарғы жалпы деңгейін игеру, басқарудың коммерциялық, қаржылық, әкімшілік функцияларын, ситуациялық талдауды және ситуациялық басқаруды өткізу нарығын талдауды, басқарудың экономикалық әдістерін (соның ішінде коммерциялық есеп айырысу, қаржылық саясаттың қалыптасуы, ұйымды басқарудың бағдарламалық-мақсатты әдістерін) математикалық талдаудың әдістерін, экономикалық үрдістердің формализациясы мен модельдеуді, экономикалық жобаларды бағалауды, экономикалық проблемаларды зерттеуге деген шығармашылық бағытты, өзіндік оқыту қабілеттерін және зерттеудің қазіргі әдістерін, бітірушіге тұрақты түрде өзінің ғылыми және кәсіптік деңгейін арттыруға мүмкіндік беретін ақпаратты сақтау, жинақтау, өңдеу және талдаудың қазіргі компьютерлік технологиясын игеру.
Экономика магистратура-6М050600

1.Мамандықтың жалпы сипаттамасы
Халықаралық гуманитарлық техникалық университетінің «Экономика» кафедрасы алдағы уақытта магистранттарды экономика мамандығы бойынша даярлауды жүзеге асырады, яғни 6М050600 – «Экономика» мамандығына сәйкес 03.02.2010 жылы бекітілген лицензия нөмірі АБ №0137473.
Бұл мамандықты ашуды қажет деп шешкен себебі, ЖОО –да екі деңгейлі жүйемен оқыту және арнайы мамандарды даярлауға жағдай жасау болып табылған, сол сияқты нарықтық экономика аясында аудандарға сапалы мамандар қажет болған және Қазақстандағы бәсекелестік арта түскен.
Оқу іс-әрекетін ұйымдастыру кредиттік технологияға сәйкес іске асырылады, яғни Мемлекеттік Стандарт талаптарына сәйкес ҚР 2008 жылы бекіткен 7.09.020 – бойынша «Магистратура» мамандығы, 6М050600 -«Экономика» мамандығы бекітіліп, білім Министрлігі бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2008 жылы 31 желтоқсанда №677 бұйрығы бойынша енгізілген.
Магистратура бөлімінде 2015-2016 оқу жылдарына арналған 1-ші курстарда -10, 2-ші курстарда -4 магистранттар сапалы білім алуда. Жалпы саны -14 адам.
Кадрларды даярлау мақсатында магистранттарды ғылыми және педагогикалық бағытта оқыту, машықтандыру және жоғары білімді игерту, демек жоғары оқудан кейінгі білім мен ғылыми-зерттеу секторы болып табылады.
Осы мамандыққа берілген барлық дәріс түрлері тек мемлекеттік тілде ғана жүргізіледі.

2. Кадрлық потенциалдарды талдау
Ғылыми дәрежесі бар ПОҚ үлесі-64,3% құрайды. “Экономика” кафедрасы 6М050600 “Экономика” мамандығы бойынша магистраттарды даярлау жүзеге асырады. (лицензия нөмері АБ №0137473).
Магистранттарды даярлау үшін кафедрада 14 ПОҚ жұмыс атқарады, оның ішінде э.ғ.д., проф-2; э.ғ.к. -7; аға оқытушы -1; экономика магистрлері; оқытушылар -3. оқу үдерісін ұйымдстыру кредиттік технология бойынша, ҚРММЖББС негізінде жүргізіледі.
Магистранттарға шетелде тәжірибе алмасуға барлық мүмкіндіктер жасалған. “6М050600 – Экономика” мамандығы бойынша магистратура түлектеріне “Экономика магистрі” академиялық дәрежесі берледі.
Магистранттарда 2015-2016 оқу жылында, кафедра құрамында 15 ПОҚ жұмыс атқарады. Оның: 2 – экономика ғылымдарының докторы, проф.; 1 – экономика ғылымдарының кандидаты, проф.; 2 – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент; 5 – экономика ғылымдарының кандидаттары, 1 магистр аға оқытушылар, 3 магистр оқытушылар, 1 лаборант.
Ал штаттық мұғалімдер сала бойынша оқытып машықтандырушылар саны 75%- ды құрайды. Сала бойынша доктор және кандидаттар саны – 6.
Сала бойынша даярлау және қайта даярлаушы оқытушы, Аға оқытушылар, дәрежесі мен лауазымы бар мұғалімдер саны 100%-ды құрайды.
Бастапқы білімге жетекшілік ететін мұғалімдер саны және сала бойынша арнайы типтік жиынтық сабақтар жоспар бойынша өтетін оқытушылар штат бойынша-6, олардың ішінен дәрежесі мен ғылыми атағы бар-6 оқытушы 100% құраса, олардың ішіндегі нормаға сай оқытушылар саны 45%.-ды құрайды.

3.Оқыту-әдістемелік жұмыстар

ҚР Мем СТ талаптарына сәйкес 2008 жылы бекіткен 7.09.020 – бойынша 6М050600 -«Экономика» мамандығы бекітіліп, ЖОО-нан кейінгі «Магистратура» мамандығын даярлау негізделді. 2015-2016 оқыту жұмыс жоспары құрылды. Ол типтік жоспар бойынша және ҚР МемСТ талаптарына сәйкес іске асырылады,
2015-2016 жж. Арналған Оқыту жұмыс бағдарламасы ОЖБ ҚР МЕм Ст талаптарына сәйкес 2011 бекітілген ереже бойынша жүзеге асады. Сонымен қатар ҚР ҒБМ 20.04.2011 жылы бекіткен № 152 бұйрық бойынша “Оқу іс-әрекетін кредиттік технология бойынша ұйымдастыру”, 2013 жылға арналған оқу жұмыс жоспары құру, жылдық дәріс жоспарын құру, сол сияқты ректордың кеңесі шешімі негізінде (30.08.2013 ж бекітілген № 1 хаттама) негізінде іске асыру.
Барлық дәрістер міндетті түрде сала бойынша біріктіріліп, арнайы мамандықтарды типтік оқу бағдарламасы бойынша жүргізу, яғни Т.Рысқұлов атындағы КазЭУ негізіне сүйене отырып іске асыру.

4. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұны оның жеке жоспарымен іске асырылады: ол магистранттың диссертациясындағы тақырыпқа негізделген ғылыми-зерттеу жұмысын іске асырады.
Университеттегі магистранттардың барлығын тәжірибеден өткізу үшін, оларды академиялық оқу графигіндегі күнтізбелік жоспар бойынша Негізгі педагогикалық практикаларды Шымкент қаласындағы барлық жоғары оқу орындарында іске асырады (Казақ инженерлік – педогогикалық Халықтар Достығы университеті, Аймақтық әлеуметтік инновациялық университеті, М.Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты, “Мирас” Университеті, Шымкент Университеті, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетімен) бірігіп қорытынды келісім-шарт түзеді.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары
Кафедрада 2 – экономика ғылымдарының докторы, проф.; 1 – экономика ғылымдарының кандидаты, проф.; 2 – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент; 5 – экономика ғылымдарының кандидаттары, 1 магистр аға оқытушылар, 3 магистр оқытушылар, педагогикалық қызыметімен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналасуда.
Қазіргі уақытта Қазақстанның үдемелі индустриалды-инновациялық дамуына үлкен мән беріліп, жаңа талаптардың қойылуына байланысты ҚР ҰҒТА орталығында №29/226 бұйрығымен 22.05.2013 ж. бекітілген «Экономикалық аймақтардың индустриалды-инновациялық дамуындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары». (ОҚО-ның мысалында) тақырыбы бойынша терең ғылыми зерттеулер жүргізілуде.
Кафедрада жоспарға сай «ОҚО – ның әлеуметтік-экономикалық даму жағдайы және өзекті мәселелері» атты бюджеттік тақырып бекітіліп, ғылыми зерттеулер негізінде мақалалар дайындалып жарыққа шықты.
э.ғ.к., аға оқытушы Әбілқасым А.Б., э.ғ.к., доцент Таскулова Г.М. экономика мамандығында оқитын студенттерге арнап «Кәсіпкерлік іс әрекетті ұйымдастыру» атты оқу құралын 2013 ж. баспадан шығарды.

Кафедраның жетістіктері
Кафедра оқытушыcы э.ғ.к., аға оқытушы А.Б.Әбілқасым «Текущий анализ перерабатывающего сектора АПК РК» импакт факторлы журналында жарияланып шықты (Москва, 2013).
2013 ж. «Экономика» кафедрасы «ЭКО-ФАРМ» ЖШС мысалында «ОҚО-дағы фармацевтика саласынын жетілдіру және кәсіпкерлік қызметін кешенді бағалау» мекемесімен ғылыми «Фундаменталды және қолданбалы ғылыми-эксперименталды зерттеулер» 055 бағдарламасына сәйкес шаруашылық келісім-шарт жасап, іздену жұмыстарын жүргізу үшін 500 000 теңге бөлінген. Бұл ғылыми зерттеу жұмысына кафедра ғалымдары мен қатар студенттер де жұмылдандырылған.
Жұмыстың бірінші сатысы орындалып, ол жұмысқа ЖШС «ЭКО-ФАРМ» мекемесі келісім шартқа сай ақша қаражатын ХГТУ аударды.

Профессор-оқытушылар құрамы

«Экономика» кафедрасының тәрбие жұмыстары

«Экономика» кафедрасының тәрбие жұмыстарының жоспары бойынша  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Қазақстан халқы тілдері мерекесі қарсаңында «Мәңгілік елдің-мәңгілік тілі» атты байқауда ЭК-116 тобының студенттері Әмірқұлов Бақытжан, Жұмаханов Мағжан қатысып өз өнерлерін көрсетті.

Студенттердің студенттікке қабылдау «Тұсау кесер кеші» атты іс-шараға Экономика мамандығының 1,2,3-курс студенттері белсенді қатысты. Осы мерекелік кеште белсенді студенттерді марапаттап, алғыс хат берілді.

Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Дені сау ұлт-Тәуелсіздік тірегі» бұқаралық жүгіру марафонына 1 курс студенттері қатысты.

«Мықты мамандар.Жарқын болашақ» ,«ОҚО аймағында кәсіпкерліктің дамуы және жүзеге асыру жолдары» атты тақырыбында топ студенттерінің пікірін ортаға салынып, қызу талқыланды.

Студент жастардың рухани байлығын арттыру мақсатында ЭКСПО-2017 «Қазақстанның бүгіні мен ертеңі» атты тақырыбында кафедрадағы Экономист үйірме мүшелерінің қатысуымен дөңгелек стол өткізілді.

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттердің студенттікке қабылдау «Тұсау кесер кеші» атты іс-шараға Экономика мамандығының 1,2,3-курс студенттері белсенді қатысты. Осы мерекелік кеште белсенді студенттерді марапаттап, алғыс хат берілді.

Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Дені сау ұлт-Тәуелсіздік тірегі» бұқаралық жүгіру марафонына 1 курс студенттері қатысты.

«Мықты мамандар.Жарқын болашақ» ,«ОҚО аймағында кәсіпкерліктің дамуы және жүзеге асыру жолдары» атты тақырыбында топ студенттерінің пікірін ортаға салынып, қызу талқыланды.

Студент жастардың рухани байлығын арттыру мақсатында ЭКСПО-2017 «Қазақстанның бүгіні мен ертеңі» атты тақырыбында кафедрадағы Экономист үйірме мүшелерінің қатысуымен дөңгелек стол өткізілді.

 

Іс-тәжірибе

«Экономика» кафедрасының іс-тәжірибе ұйымдастыру және өткізу бойынша жұмысы:

  1. 5В050600-Экономика мамандығының ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру Стандарттары мен 2013 жылғы типтік оқу бағдарламасына сәйкес оқу тәжірибесі  2 курс 4 семестрде, өндірістік-диплом алды. Тәжірибе 4 курс 8 семестрде қарастырылған. Соңғы 2016 жылдағы типтік оқу бағдарламалардың талаптарына сәйкес күндізгі, сыртқы бөлім студенттердің тәжірибеден өтуі үздіксіз 1, 2, 3, 4 курстарда басталады. 1 курста танысу, 2 курста оқу, 3 курста өндірістік іс-тәжірибе, 4 курста диплом алды іс-тәжірибе өтеді.
  2. Оқу жылының басында әр тәжірибе түрінің ерекшеліктері ескеріліп,  студенттер үшін тәжірибеден өтуге арналған бағдарлама, әдістемелік нұсқаулар, ережелер талқыланып факультеттің ғылыми –әдістемелік кеңесінде бекітіледі.
  3. Келесі қадам тәжірибе өту базаларын анықтау, келісім шарттар түзу. 2014-2015 оқу жылынан бастап «Экономика» кафедрасында үш оқу жылына төменгі кәсіпорындармен студенттердің іс тәжірибеден өту бойынша келісім шарттар түзілген.
  4. Бұл базаларға әр оқу жылында студенттердің өз қалауларына және кәсіпорындардан түскен сұраныстарға байланысты өзгерістер енгізіліп тұрады.
  5. Студенттерді  тәжірибеге жіберу алдында ұйымдастыруға арналған отырыс өтеді және базаларға бекіту студенттің таңдаған диплом  жұмысының тақырыбына сәйкестіріледі.
  6. Тәжірибе өту барысында жауапты оқытушы студенттерді  тексеріп, өту орнындағы  жетекшімен тығыз байланыста пікір алмасып отырады.
  7. Кафедра мәжілісінде тәжірибе есебін қабылдау кестесі, комиссия құрамы белгіленіп өкім түзіледі.
  8. Тәжірибеден өту нәтижесі бойынша конференция ұйымдастырылып өткізіліп тұрады. Конференцияда теория мен практиканы ұштастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар қабылданады.